• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6

 

Nitya Path (328 chopaiya) - Summarised into 7 Prakaran


1 Nitya Path Parichay
2 Pragatbani
3 Mangala Charan
4 Shri Dham Varnan
5 Mool Milawa
6 Meher Sagar
7 Virah Ke Prakaran - Valo Vraha Ras Bhino
8 Virah Ke Prakaran - Hare Vala Razhlavyo
9 Virah Ke Prakaran - Hare Vala Bandh Padya
10 Virah Ke Prakaran - Kem Re Zampai Ang
11 Virah Ke Prakaran - Hare Vala Kare Aapya
12 Virah Ke Prakaran - Hare Vala Agina Uthe
13 Purshotam Shri Krishna Naam Mahima - Par Na Aave Tole Ekne