• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6

 

 Mangal Bhajnamrit:


1 Hai Mangaldham Magan
2 Mangal Pranam
3 Shub Mangal Ho
4 He Vishwa Dharma Praneta
5 Mangala Karta Dukh Ke Harta
6 Raj Shyama Gayeja
7 Shri Raj Kaho Chahe Krishna
8 Prem Hi Pooja
9 Ye Hai Jagani Mahotsav
10 Jai Mangal Mai Gurudev